středa 31. prosince 2014

Bůh vyplní v nebi veškerou mou vůli, poněvadž jsem na zemi nikdy nejednala dle své vůle.

úterý 30. prosince 2014

Život míjí, věčnost se blíží. Brzo budeme žíti týmž životem Božím. 
Až budeme napojeny pramenem utrpení, ukojíme svou žízeň u samého zřídla veškerých slastí.

pondělí 29. prosince 2014

Ježíš chce, abychom Mu prokázali službu lásky jako chuďasovi, 
jakoby se nám takřka vydával na milost a nemilost. 
Nechce nic bráti, než co Mu dobrovolně dáme a nejnepatrnější dárek má u Něho velkou cenu.

neděle 28. prosince 2014

Zvláště ráda jsem vykonávala nepatrné, tajné skutky lásky, tak jsem skládala pláště,
 na něž sestry zapomněly, uklízela jsem a používala každé příležitosti, 
abych jim mohla prokazovati podobné službičky.

sobota 27. prosince 2014

Jen po jednom bažím: po lásce! Nehledám již jiného, než Tebe milovati, můj Ježíši! 
Konati skvělé hrdinské činy mi není dáno, nemohu kázati evangelium, ani krev svou prolíti – 
ale to nevadí. Moji bratři (misionáři) pracují a působí místo mne ve jménu mém a já, 
dítko dobrotivého Otce, zůstávám blizoučko Jeho královského trůnu a miluji za všechny, ktož bojují.

pátek 26. prosince 2014

Jako dravý proud unáší do moře vše, co se mu staví v cestu, tak, ó Ježíši, unáší s sebou všecky své poklady duše, která se vrhá do bezměrného oceánu Tvé lásky. Ty Pane, víš, že těmito poklady pro mne jsou ony duše, které se Ti zalíbilo spojiti s duší mou.

čtvrtek 25. prosince 2014

O oněch vánocích, v požehnanou tu noc, změnilo milostné Jezulátko temnoty duše mé v proudy světla. 
Ten, jenž se z lásky ke mně stal malým a slabým, učinil mě statečnou a silnou. 
Oblékl mě ve svou zbroj, a od té chvíle jsem kráčela od vítězství k vítězství, počínajíc běžeti jako obr svou cestou.

 25. prosince 1886 obrácení Svaté Terezie.